දේශීය පුනර්ජනනීය මූලශ්‍ර නොඅඩුව තිබේ.

"වැඩිවෙමින් පවතින පුනර්ජනනීය බලශක්ති පිරිවැය පිලිබඳව ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීමක්" මැයෙන් වූ ලිපියට ප්‍රතිචාරයකි.
A response to "Lanka Cautioned on Rising Renewable Energy Cost", an articled published in The Island newspaper of 21st April 2014.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Designed by TrusteOnline.

 

Youtube Channel

Get in touch with us

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.